• Українська
  • English

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Громадська організація "ОРФ ШУЛЬВЕРК АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ" (далі - Організація) є добровільним неприбутковим об'єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших.

Організація є прогресивною неполітичною добровільною організацією, відкритою для всіх людей, незалежно від походження, раси, національності, віросповідання.

Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

ПРАВОВИЙ СТАТУС

Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

- бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування. - вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

- ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

- публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.

- одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

- брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

- отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України. - брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

- одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

- підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

- засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

- створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

- на добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

- одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.
-відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

- сприяти заснуванню нагород з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

- безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

- організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

МЕТА ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Метою діяльності Організації є провадження просвітньої, освітньо-наукової, культурної діяльності серед громадян, сприяння їх повноцінному, всебiчно-гармонiйному розвитку та соціальному становленню через об’єднання зусиль громадян, членів Організації у задоволенні та захисті соціальних, економічних, культурних прав та творчих, духовних та інших спільних інтересів.

Напрямками діяльності Організації є:

- сприяння впровадженню та реалізації в Україні ідей педагогічної концепції Карла Орфа;

- розробка інтеграційних проектів по втіленню орф-підходу в суспільну, культурну та освітню сфери життєдіяльності;

- створення та підтримка методичної бази з ціллю інтегрування західно-європейських традицій до української ментальності;

- розробка та підтримка комплексу соціальних, освітніх, iнформацiйно-просвiтницьких i консультативних заходів;

- пропагування та впровадження гуманістичних ідей, методів та підходів для розвитку цілісної особистості, підготовка та підтримка фахівців у цій сфері.

Діяльність Організації ґрунтується на принципах транскультурної етики та моралі.

Для досягнення статутної мети у відповідності до чинного українського законодавства Організація здійснює таку діяльність:

- сприяння створенню умов для становлення та саморозвитку громадян;

- дослідження, розробка та використання орф - підходу серед інших споріднених сучасних методик виховання та розвитку;

- дослідження, обробка та реалізація міжнародного досвіду навчальної, виховної та тренінгової роботи;

- сприяння та участь в організації та проведенні наукових семінарів, конференцій, нарад щодо обміну досвідом з питань, що входять до статутних завдань діяльності Організації;

- сприяння та участь у розробці та виконанні загальнодержавних, регіональних, міжнародних програм, спрямованих на впровадження сучасних підходів для освіти, що відповідають меті Організації;

- сприяння розробці та впровадженню інноваційних проектів, спрямованих на вивчення та застосування сучасних прогресивних освітніх методів розвитку громадянського суспільства;

- сприяння налагодженню тісних взаємозв’язків громадськості з представниками різних країн світу для вільного обміну ідеями та вивчення позитивного досвіду;

- проведення моніторингу, соціологічних опитувань та досліджень соціальних потреб громадян;

- створення центрів та клубів з метою реалізації гуманістичних ідей педагогічної концепції Карла Орфа в різних сферах діяльності;

- надання інформаційної, консультативної та методичної допомоги членам Організації;

- захист прав та інтересів членів Організації;

- сприяння налагодження спiвпрацi та розширенню спектра соціальних контактів, обміну досвідом та інформацією з державними, громадськими та іншими органiзацiями, закладами освіти та охорони здоров'я, фондами, науковими установами, підприємствами, що займаються проблемами соціального розвитку, виховання та навчання, пропагандою здорового способу життя і духовності;

- участь у програмах та проектах молодіжних та інших громадських організацій, налагодження обміну та спiвробiтництва;

- представлення інтересів громадськості в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

- сприяння розробці та обговоренню проектів рішень місцевої та державної влади, а також проектів рішень про співпрацю між державою та громадськістю в умовах існуючого законодавства;

- висвітлення місцевих проблем в засобах масової інформації, аналіз цих проблем, розроблення пропозицій щодо їх вирішення та надання цих пропозицій до місцевих органів влади для врахування;

- здійснення громадського аналізу діючого законодавства та нормативних актів, що мають відношення до мети та основних завдань діяльності Організації, участь у їх обговоренні та прийнятті разом з відповідними державними, недержавними органами та організаціями;

- створення засобів масової інформації (у тому числі в мережі Інтернет);

- здійснення видавничої діяльності відповідно до законодавства;

- здійснення культурної діяльності.

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ. НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

Членство в організації є індивідуальним.

Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли віку 14 років та які виявили бажання брати участь у здійсненні цілей та завдань, визначених Статутом Організації.

Членство в Організації не заперечує членство в інших громадських організаціях.

Членство в Організації несумісне з пропагандою насильства, національної або соціальної ворожнечі.

Для вступу до членів Організації кандидати подають письмову заяву до Правління організації.

Рішення статутних органів Організації обов’язкові для її членів.

Права та обов’язки членів Організації реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом. Член Організації має право:

- брати участь у статутній діяльності та заходах Організації;

- брати участь у Загальних зборах Організації, обирати та бути обраним до керівних органів Організації;

- брати участь в обговоренні питань, що стосуються діяльності Організації;

- виступати з пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності Організації;

- звертатися до керівних органів Організації з будь-яких питань діяльності Організації;

- отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

- добровільно припиняти або призупиняти членство в Організації.

Член Організації зобов’язаний:

- виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів Організації;

- сприяти виконанню статутних завдань Організації;

- пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

- виконувати вимоги керівних органів Організації щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною;

- брати активну участь у діяльності Організації;

- не допускати дій, що перешкоджають реалізації мети і цілей Організації;

- дбати про зміцнення авторитету Організації;

- виконувати вимоги керівних органів Організації щодо порядку та умов використання персональних даних та іншої інформації, яка є конфіденційною.

Припинення та призупинення членства в Організації здійснюється за власним бажанням члена на підставі поданої ним відповідної письмової заяви до Правління організації. Членство в Організації вважається припиненим або призупиненим з моменту подання відповідної письмової заяви.

Правління організації приймає рішення про виключення члена Організації у випадку:

- неодноразового порушення вимог Статуту, рішень статутних органів Організації;

- вчинення дій або бездіяльності, несумісних з метою Організації;

- скоєння вчинку, що ганьбить членів Організації та дискредитує її ім'я;

- намагання використати своє членство в Організації з метою, не сумісною з завданнями та принципами статутної діяльності;

- вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Організації.

Рішенням Правління в Організації може бути запроваджено асоційоване членство. Асоційованим членом може бути фізична особа ( громадянин України або інших держав), яка своєю діяльністю внесла великий внесок у діяльність Організації.

Членство в Організації припиняється у разі смерті особи. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді в Організації.

* Даний текст є лише витягом із Статуту ОШАУ. Повна версія Статуту доступна за цим посиланням в форматі PDF.